Home > Destination > Kashmir > Kashmir

Kashmir

222
Kashmir

PACKAGE NAME: KASHMIR SPECIAL TOUR CODE – SH34   

DURATION: 3 NIGHTS / 4 DAYS

ITINERARY:  SRINAGAR HOTEL 3N

 

  • DAY 1: SRINAGAR ARRIVAL + LOCAL S/SEING (MUGHAL GARDENS I.E. NISHAT, SHALIMAR, CHESHMASHAHI, PARI MAHAL AND SHANKAR ACHARYA TEMPLE) + SHIKARA RIDE.
  • DAY 2: SRINAGAR – GULMARG – SRINAGAR.
  • DAY 3: SRINAGAR – PAHALGAM / SONMARG – SRINAGAR.
  • DAY 4: SRINAGAR AIRPORT DEPARTURE.

Query Form